De Stadskoerier

Dinsdag, 16 juli 2024

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Deze website wordt uitgegeven door BrugMedia.

Op de inhoud en vormgeving van de uitgaves van BrugMedia, hetzij de papieren kranten, de internetsites of enige andere uiting, geldt auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, kopieren, opslaan en verspreiden van (gedeeltes van) de inhoud en vormgeving, op welke wijze dan ook, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verleend door BrugMedia. Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met de redactie van BrugMedia (redactie@brugmedia.nl of tel. 038-3331027).

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de redactie van BrugMedia besteedt aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de uitgever niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn niet (noodzakelijkerwijs) die van de redacteur. BrugMedia aanvaardt daarom ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

BrugMedia is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of wijze van omgaan met uw (persoons)gegevens van de sites waarnaar wordt verwezen in artikelen of door middel van banners op de sites van BrugMedia.